Thành tiền: 0
1. Loa biểu diễn
2. Cục đẩy công suất
3. Micro
Find Components