Micro DJI ( 2 Tx + 1Rx)

8.390.000

Tư vấn kỹ thuật