Mac Studio 2022 M1 Max 10 CPU

59.990.000

Cho phép đặt hàng trước

Tư vấn kỹ thuật